top of page

EKSEMPLER PÅ SAMARBEID

Samskaping har bidratt til å gi nye løsninger på sosiale utfordringer. Her kan du lese

om noen prosjekter, verktøy og publikasjoner fra sentrale bidragsytere på feltet. 

mÜl 8- bokmÜl.png

Økosystem for sosialt entreprenørskap 
 

Sosenteriet og Universitetet i Sør Øst Norge skal bygge et økosystem for å bedre vekstvilkår og samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører.  Det finnes mange ulike offentlige og private virkemidler og støttesystemer for sosialt entreprenørskap i Norge. Dessverre er dette fragmentert. Mange Stortingsmeldinger, nasjonale strategier på ulike områder og politiske signaler framhever sosiale entreprenører som viktige bidragsytere for mer innovasjon i velferdssamfunnet, men det er altså mer retorikk enn reell metodikk. 

Prosjektet har ett hovedmål og det er å skape bedre grobunn for mer sosial innovasjon i Norge gjennom sosialt entreprenørskap. Det vil vi gjøre med fokus på tre ting:

  •  Utvikle og teste ut nye former for samarbeid mellom kommunale velferdstjenester og etablerer-kontorer, NAV, offentlige- og private virkemiddelaktører, sosiale entreprenører, videregåendeopplæring og relevante organisasjoner.

  • Skape gode rom og rammer for flere forsøk i region Vestfold-Telemark, med etableringer på et område som er lite utviklet i Norge, sammenliknet med Europa for øvrig.

  • Forsøke å binde sammen ulike aktører/ bransjer/ sektorer i en tydeligere regional identitet og fellesskap om sosial innovasjon og entreprenørskap i Vestfold-Telemark.

timekred logo_redigert.jpg

TIME KRED
 

Dette er en sosial valuta, som stimulerer til aktivitet og frivillighet som hjelper lokalbefolkningen. Folk kan tjene seg Kred ved å hjelpe til i nærmiljøet - for så å bruke dem hos en partner, for eksempel kino eller festival. TimeKred er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor, frivilligheten og Sosiale Entreprenører.

cafe vintage 4.jpg

CAFE VINTAGE
 

Dette er en kvalifiserings og sysselsettingsarena for kvinner med minoritetsbakgrunn. Samarbeider med Sandefjord kommune og diverse private bedrifter, for å få flere innvandrerkvinner inn i jobb. Dette gjøres med bakgrunn i Sosiokulturelt perspektiv på læring.

mange barn_redigert.jpg

FORELDRESERTIFIKATET
 

Foreldresertifikatet er laget i samarbeid mellom sosiale entreprenører, (Jobbmotivert.no, Barnas plattform, Ferd sosiale entreprenører, Redde Små), offentlige organisasjoner (RTVS, Larvik Kommune, NTNU) og privat næringsliv (Barnefokus Sør).  Foreldresertifikatet er et onlinekurs i seks deler, der foreldre får fram det beste i barna. Praktiske hverdagsverktøy basert på forskning og teori.

New use Ibrahim.jpg

NEWUSE
 

NewUse er sosiale entreprenører som jobber med innvandrermenn og unge sine styrker og ferdigheter, slik at de lettere kan bli en del av det norske arbeidsmarkedet. NewUse produserer varer ved gjenbruk av materiale, i form av f.eks. søm og møbelrestaurering, trearbeid og metallarbeid. Videre driver NewUse en retrobutikk hvor du kan finne "skatter". NewUse samarbeider med offentlig sektor (NAV og Sandefjord Kommune) og privat næringsliv, ved at de selger sine produkter og "finner passende jobber" for sine håndverkere. Siste perioden har NewUse ansatt en skredder og en møbelsnekker i sin egen virksomhet, begge i 100% stilling.

epler

ULLENSVANG, HARDANGER
 

Utenforskap, levekårsutfordringer og barnefattigdom er dagsaktuelt og flere kommuner opplever at en økende andel av kommunebudsjettet går med til utbetalinger av sosialhjelp. På bakgrunn av dette iverksatte NAV Ullensvang, Innvandrersenteret og Ullensvang Herad en omfattende og flerårig levekårssatsning.

De offentlige aktørene i Ullensvang går nye veier for å muliggjøre selvhjulpenhet, og prøver nå ut sosialt entreprenørskap og samarbeid på tvers av de tradisjonelle samfunns inndelingene som verktøy for jobbskaping og arbeidsinkludering. Satsningen har allerede skapt stor interesse både blant nærliggende kommuner men også i bydeler i Oslo.

samarbeid 2_redigert.jpg

IDE-VERKSTED SKI KOMMUNE
 

Ski og Oppegård kommune hadde noen utfordringer innen inkludering  i arbeidsliv og i sitt familiearbeid. De beskrev sine ufordringer til Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, som fant frem til passende medlemsbedrifter, med disse temaene som spesialfelt. De ble invitert til et halvdags ideverksted, der de sammen med offentlig sektor startet arbeidet med kreative løsningsforslag. Flere samarbeidsavtaler ble igangsatt etter bare noen timer

bottom of page