EKSEMPLER PÅ SAMARBEID

Det finnes en rekke gode eksempler på hvordan samskaping har bidratt til å gi nye løsninger på sosiale utfordringer. Her kan du lese om noen eksempelprosjekter, verktøy og publikasjoner fra sentrale bidragsytere på feltet. 

TIME KRED

- er en sosial valuta, som stimulerer til aktivitet og frivillighet som hjelper lokalbefolkningen. Folk kan tjene seg Kred ved å hjelpe til i nærmiljøet - for så å bruke dem hos en brukerpartner, for eksempel kino eller festival. TimeKred er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor, frivilligheten og Sosiale Entreprenører.

CAFE VINTAGE

- er en kvalifiserings og sysselsettingsarena for kvinner med minoritetsbakgrunn. Samarbeider med Sandefjord kommune og diverse private bedrifter, for å få flere innvandrerkvinner inn i jobb. Dette gjøres med bakgrunn i Sosiokulturelt perspektiv på læring.

FORELDRESERTIFIKATET

Foreldresertifikatet er laget i samarbeid mellom sosiale entreprenører, (Jobbmotivert.no, Barnas plattform, Ferd sosiale entreprenører, Redde Små), offentlige organisasjoner (RTVS, Larvik Kommune, NTNU) og privat næringsliv (Barnefokus Sør).  Foreldresertifikatet er et onlinekurs i seks deler, der foreldre får fram det beste i barna. Praktiske hverdagsverktøy basert på forskning og teori.

NEWUSE

NewUse er sosiale entreprenører som jobber med innvandrermenn og unge sine styrker og ferdigheter, slik at de lettere kan bli en del av det norske arbeidsmarkedet. NewUse produserer varer ved gjenbruk av materiale, i form av f.eks. søm og møbelrestaurering, trearbeid og metallarbeid. Videre driver NewUse en retrobutikk hvor du kan finne "skatter". NewUse samarbeider med offentlig sektor (NAV og Sandefjord Kommune) og privat næringsliv, ved at de selger sine produkter og "finner passende jobber" for sine håndverkere. Siste perioden har NewUse ansatt en skredder og en møbelsnekker i sin egen virksomhet, begge i 100% stilling.

ULLENSVANG, HARDANGER

Utenforskap, levekårsutfordringer og barnefattigdom er dagsaktuelt og flere kommuner opplever at en økende andel av kommunebudsjettet går med til utbetalinger av sosialhjelp. På bakgrunn av dette iverksatte NAV Ullensvang, Innvandrersenteret og Ullensvang Herad en omfattende og flerårig levekårssatsning

De offentlige aktørene i Ullensvang går nye veier for å muliggjøre selvhjulpenhet, og prøver nå ut sosialt entreprenørskap og samarbeid på tvers av de tradisjonelle samfunns inndelingene som verktøy for jobbskaping og arbeidsinkludering. Satsningen har allerede skapt stor interesse både blant nærliggende kommuner men også i bydeler i Oslo.

IDE-VERKSTED SKI

Ski og Oppegård kommune hadde noen utfordringer innen inkludering  i arbeidsliv og i sitt familiearbeid. De beskrev sine ufordringer til Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, som fant frem til passende medlemsbedrifter, med disse temaene som spesialfelt. De ble invitert til et halvdags ideverksted, der de sammen med offentlig sektor startet arbeidet med kreative løsningsforslag. Flere samarbeidsavtaler ble igangsatt etter bare noen timer